Yançeng Týanere hoş geldiňiz

Howa kompressoryny çalyşmagyň iň amatly wagty haçan?

Howa kompressory zerur önümçilik guraly, ýapylsa önümçiligiň kesilmegine sebäp bolar, howa kompressoryny iň amatly wagtda nädip çalyşmaly?

Howa kompressoryňyz 5 ýyldan gowrak wagt bäri ulanylsa, wagtal-wagtal şowsuzlyk ýa-da ätiýaçlyk şaýlaryny çalyşmak täze enjam satyn almakdan has tygşytly bolup biler, ýöne uzak möhletde bu iň tygşytly saýlaw däl.

habarlar-1 (1)

Çalyşmak ýa-da abatlamak?

Bar bolan howa kompressory ýok edilmezden ozal, ähli howa gysyş ulgamyny içgin barlamagy maslahat berýäris, bao De satuw geňeşçisine ýüz tutup bilersiňiz, Bao de öndürijilerine tehniki hyzmat işgärlerini ýerinde gözden geçirmek üçin goýuň, Bao de satuw geňeşçisine mugt rugsat beriň siziň üçin ýörite energiýa tygşytlaýyş çözgütleri.

Kazyýet kriteriýasy: tehniki hyzmatyň bahasy täze howa kompressorynyň satyn alyş bahasynyň 40% -inden ýokary bolsa, ony bejermek däl-de, çalyşmagy maslahat berýäris, sebäbi täze howa kompressorynyň tehniki öndürijiligi köne howadan has ýokarydyr kompressor.

Durmuş sikliniň bahasyna dogry baha beriň

Howa kompressorynyň ýaşaýyş sikliniň bahasy, satyn alyş bahasy, kuwwat sarp ediş bahasy, tehniki hyzmat bahasy.Şolaryň arasynda energiýa gymmaty, tutuş iş prosesinde howa kompressorynyň gündelik energiýa sarp edilmegidir we bu tutuş ömrüň iň uly çykdajy bölegidir, şonuň üçin energiýa tygşytlaýjy tehnologiýany ulanmak ep-esli azaldar.

Köne howa kompressory abatlanylandan soň hem ulanylyp bilner, ýöne energiýa sarp ediş nukdaýnazaryndan köne howa kompressory ýokary güýç sarp edýär we ýokary energiýa çykdajylaryna sebäp bolýar.Şeýle hem bölekleriň we bölekleriň garramagy sebäpli bolup biler, durnukly işlemek täze enjam ýaly ygtybarly däl we howa kompressorynyň ýapylmagy bilen baglanyşykly bolup biljek çykdajy.

Öndürijiniň yzygiderli tehniki hyzmat düzgünlerine laýyklykda

Gündelik tehniki hyzmat, ömrüň bahasyna hem goşulmalydyr.Bazardaky dürli markalar, howa kompressoryna hyzmat etmegiň ýygylygynyň dürli görnüşleri hem tapawutlanýar, ösüş wagtynda DE howa kompressory, howa kompressor maşynynyň öndürijiligine görä, her bir komponentiň ömrüni, önümiň ýokary hilli böleklerini hasaplaýar we hyzmat möhletini ep-esli uzaldýar. Howa kompressory, öndürijide göz öňünde tutulan tertipde tehniki hyzmat etmek üçin ulanyjy tehniki gollanmasy, elbetde, tehniki hyzmat döwri zawodyňyzyň önümçilik şertlerine hem bagly bolup biler.

Birinji derejeli energiýa tygşytly howa kompressoryny satyn almak has tygşytly

Gb19153-2019 Täze MILLI standart derejesi 1 energiýa netijeliligi howa kompressory, howa kompressorynyň energiýany tygşytlaýandygyny ýa-da ýokdugyny kesgitlemek üçin möhüm parametr, ýagny her kub öndürmek üçin näçe kilowat elektrik (KW / M3 / min) gerek? gysylan howa we güýç näçe pes bolsa, şonça gowy.

Şonuň üçin bar bolan howa kompressorynyň hyzmat ediş möhletini we täze howa kompressorynyň energiýa netijeliligini, öňki tehniki hyzmat taryhyny we umumy ygtybarlylygyny göz öňünde tutmak bilen birlikde.

Howa kompressorynyň hemmetaraplaýyn bahasyna görä, täze maşyn maýa goýumlarynyň öwezini dolmak döwri adatça göz öňüne getirilenden has gysga bolýar.


Iş wagty: Iýul-06-2022