Yançeng Týanere hoş geldiňiz

Biz hakda

“Yancheng Tianer Machinery Co., Ltd.”

2004-nji ýylda döredilen sary deňziň ajaýyp kenarlarynda we ajaýyp ýerlerde ýerleşýär Dafeng milu sugun goraghanasynyň anklawlary, Şanhaý sebiti, iri we orta senagat seýilgähi, 10 ýyldan gowrak wagt bäri kompaniýanyň gysylan howa bolmagy maksat edinýär arassalaýjy enjamlar we howa gysyjy enjamlar gözleg we milli ýokary tehnologiýaly kärhanalaryň önümçiligi we satuwy, önümlerine gysylan howa guradyjy gysylan howa süzgüji, ýag arassalaýjy, howa ýagy bölüji, howa süzgüji, ýag süzgüji we ş.m. takyk elektron görnüşinde giňden ulanylýar. maşyn öndürmek, azyk, içgi, lukmançylyk, harby senagat we beýleki ugurlar we howpsuz we ygtybarly gysylan howany ulanmaly islendik pudak üçin amatly Bizde tehniki tehniki dizaýn we ajaýyp bölekleriň utgaşmasy, si Ouyuan howa kompressorynyň öndürijiligi bar ýokary gurluşy, ösen göwrümi, az mukdarda gaz ýagy, az mukdarda kabul ediş kuwwaty hakyky wagtda kadalaşdyrmak we tempiň ýerlikli saýlanylmagyululygy dolandyrmagyň aýratynlyklary Akylly modul dolandyryş ulgamyny şol bir wagtyň özünde ulanmak, gowy adam-maşyn interfeýsine eýe bolmak, ýalňyş öz-özüni anyklamak, sero görnüşli gaz awtomatiki sazlamak we 24 sagatlap gözegçilik edilmedik iş, müşderileriň isleglerini kanagatlandyryp biler.

2004-nji ýylda döredilen “Yancheng Tianer Machinery Co., Ltd.” sary deňziň ajaýyp kenarynda we ajaýyp ýerler Enklawda ...

+

10 ýyldan gowrak wagt bäri kompaniýa gysylan howany arassalaýjy enjam we howa kompressoryna öwrülmegi maksat edinýär ...

“Servo” görnüşli gaz awtomatiki sazlamak we 24 sagatlap gözegçilik edilmeýän iş, müşderileriň isleglerini kanagatlandyryp biler.

Näme üçin bizi saýlamaly?

Günüň ösüşiniň giňelmegi bilen, biz marka şäherini, satuw we hyzmat gurşawyny döretmek üçin iri şäherlerde bolýarys, ýokary hilli dolandyryş çeşmeleri we ösen akylly önümçilik bilen güýçli tehnologiýa gözleg we ösüş topary bar. enjamlar, garaşsyz intellektual eýeçilik hukugy bolan önümleriň bir toparyny taýýarladyk we öndürdik we birnäçe milli patent şahadatnamalaryny aldyk.

Hil kärhananyň durmuşydyr, Tianer elmydama müşderiniň zerurlyk düşünjesine eýerip, ýokary hilli dolandyryş ulgamyna bil baglap, her bir zawod önüminiň hil standartlaryna laýyk gelmegini üpjün etmek, şol bir wagtyň özünde kämillik döretmek üçin satuwdan soňky hyzmat ulgamy, iň ýokary derejä ýetmek üçin ulanyjylary kanagatlandyrmak.

CE
zawod- (65)
ISO 9001: 2015
zawod (10)
patent (10)
zawod (43)

Biz bilen habarlaşyň

Geljekde kärhananyň durnukly we sagdyn ösmegi bilen müşderileriň we hyzmatdaşlaryň sylaglanjakdygyna, önümçiligiň islegine we daşary ýurt ösen tehnologiýasynyň ugruna, standartlaşdyrylan kärhanany dolandyrmaga we işlemäge dowam ederis, elmydama tüýs ýürekden hyzmatdaşlyga ynanýarys kärhanamyzyň esasy, önümiň hili biziň durmuşymyz, müşderileriň göwnünden turmak biziň höwesimizdir Dünýäniň dürli künjeginden gelen müşderileri, geljekde has gowy boljak hyzmatdaşlygymyzy üpjün etmek üçin tüýs ýürekden çagyrýarys.