Yançeng Týanere hoş geldiňiz

Howa kompressoryny ulanmakda on mesele

1. Howa kompressorynyň iş gurşawy arassa we gurak bolmaly.Howa saklaýyş tanky gowy şemalladylýan ýerde goýulmalydyr we gün şöhlesiniň täsir etmegi we ýokary temperaturada bişirilmegi düýbünden gadagan.

2. Howa kompressorynyň elektrik üpjünçilik simini oturtmak, elektrik toguny howpsuz kesgitlemegiň talaplaryna laýyk gelmelidir, gaýtalanýan toprak berk we elektrik togunyň goragçysynyň hereketi duýgur.Iş wagtynda elektrik togy kesilen ýagdaýynda tok üpjünçiligi derrew kesilmeli we jaňdan soň täzeden başlamaly.

3. Işe başlanda ýük göterilmedik ýagdaýda amala aşyrylmaly we adaty işden soň ýuwaş-ýuwaşdan ýük operasiýasyna girmeli.

4. Howa üpjünçiligi klapanyny açmazdan ozal, gaz geçirijisi gowy birikdirilmelidir we gaz geçirijisi tekiz saklanmalydyr we bükülmeli däldir.

5. Gaz saklaýjy tankdaky basyş, at ýazgysyndaky düzgünlerden ýokary bolmaly däldir we howpsuzlyk klapany duýgur we täsirli bolmaly.

6. Giriş we işleýiş klapanlary, podşipnikler we komponentler birmeňzeş ses ýa-da aşa gyzmak hadysasyna eýe bolmalydyr.

7. Aşakdaky ýagdaýlaryň haýsydyr birini tapmaly, näsazlyklary düzetmegiň sebäbini bilmek üçin operasiýadan öň derrew enjamy gözden geçiriň: suwuň syzmagy, howanyň syzmagy, elektrik togunyň syzmagy ýa-da sowadyjy suw birden kesildi;Basyş ölçeýjisiniň, temperatura ölçeýjiniň we ammetriň görkezilen bahasy talapdan ýokary;Egzoz basyşy birden ýokarlanýar, işleýiş klapany, howpsuzlyk klapan näsazlygy;Maşynlaryň adaty bolmadyk sesi ýa-da motor çotgasynyň güýçli uçguny.

8. Bölekleri üflemek we arassalamak üçin gysylan howany ulananyňyzda, tuýere adam bedenine ýa-da beýleki enjamlara gönükdirmäň.

9. Saklananda ilki bilen ýük aýrylmaly, soňra esasy debriyaj aýrylmaly we motoryň işleýşi togtadylmaly.

10. Maşyny saklanyňyzdan soň, sowadyjy suw klapanyny ýapyň, howa klapanyny açyň we ähli derejedäki sowadyjy we gaz saklaýjy tankdaky ýagy, suwy we gazy boşadyň.

habarlar-3 (1)

Iş wagty: Iýul-06-2022