Yançeng Týanere hoş geldiňiz

Alýumin garyndysy Üç-bir ýylylyk çalşyjy ýokary netijelilik we durnukly sowadyjy guradyjy Tr-08

Gysga düşündiriş:

1. Enjamyň ýokary öndürijiligini üpjün etmek üçin uly rotory we pes tizligi kabul ediň;

2. Rozetkadaky ýagyň 2ppm-den az ýa-da deňdigini üpjün etmek üçin nebit bilen gazy bölmek enjamlaryny köpeltmek;

3. Pes basyşly nurbat howa kompressorynyň howa çeşmesi arassa, bu dokma maşynynyň we beýleki enjamlaryň arassalaýjy burunlarynyň sanyny azaldýar we taýýar önümiň hilini ýokarlandyrýar;

4. nebit sowadyjysynyň ýylylyk bölüniş meýdany tomusda yssy bolmazdan kadaly işlemegini üpjün etmek üçin 30% -den gowrak ýokarlanýar;

5. Has gowy güýji üpjün etmek üçin öý eýesiniň içerki basyş gatnaşygyny özbaşdak düzüň;

6. Akylly dolandyryş ulgamy, müşderiniň ulanylyşyna (ýygylygy öwürmek modeli) tükenik sesini awtomatiki düzýär.

7. Dokma pudagy uzak wagtlap üznüksiz işlemegi üpjün etmek üçin, näsazlyk duýduryşlaryny düzüň, derrew durmaň we müşderileriň durmagy üçin ýeterlik taýýarlyk görüň;

8. Iki howa rozetkasy dizaýny bilen, çykýan howanyň temperaturasy howanyň üýtgemegine görä sazlanyp bilner, bu müşderileriň isleglerini has köp kanagatlandyryp biler we şol bir wagtyň özünde ýokary netijeliligi we energiýa tygşytlamagyny gazanyp biler.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Haryt parametrleri

TR seriýaly sowadyjy howa guradyjy TR-08
Howanyň iň ýokary mukdary 300CFM
Elektrik üpjünçiligi 220V / 50HZ (Beýleki güýji sazlap bolýar)
Giriş güýji 2.51HP
Howa turbasynyň birikmesi RC2 ”
Buglaýjy görnüş Alýumin garyndysy plastinka
Sowadyjy modeli R410a
Ulgamyň iň ýokary basyşy 3.625 PSI
Interfeýsi görkeziň LED çyg nokadynyň displeýi, LED duýduryş kody ekrany, iş ýagdaýynyň görkezijisi
Doňdurma garşy akylly gorag Yzygiderli basyşy giňeltmek klapan we kompressor awtomatiki başlangyç / durmak
Temperatura gözegçilik Kondensasiýa temperaturasynyň / çyg nokadynyň temperaturasyna awtomatiki gözegçilik
Volokary woltly gorag Temperatura datçigi
Pes woltly gorag Temperatura datçigi we induktiw akylly gorag
Agramy (kg) 73
Ölçegleri L × W × H (mm) 770 * 590 * 990
Gurnama gurşawy: Gün ýok, ýagyş ýok, gowy howa çalşygy, enjam derejesindäki gaty ýer, tozan we tüweleý ýok

TR seriýasynyň ýagdaýy

1. Daşky gurşawyň temperaturasy: 38 ℃, Maks.42 ℃
2. Giriş temperaturasy: 38 ℃, Maks.65 ℃
3. Iş basyşy: 0.7MPa, Maks.1.6Mpa
4. Basyş çyg nokady: 2 ℃ ~ 10 ℃ (Howanyň çyg nokady : -23 ℃ ~ -17 ℃)
5. Gün ýok, ýagyş ýok, gowy howa çalşygy, enjam derejesindäki gaty ýer, tozan we tüweleý ýok

TR seriýaly sowadyjy howa guradyjy

TR seriýasy sowadyjy
Howa guradyjy
Model TR-01 TR-02 TR-03 TR-06 TR-08 TR-10 TR-12
Maks.Howanyň göwrümi m3/ min 1.4 2.4 3.8 6.5 8.5 11 13.5
Elektrik üpjünçiligi 220V / 50Hz
Giriş güýji KW 0.37 0.52 0.73 1.26 1.87 2.43 2.63
Howa turbasynyň birikmesi RC3 / 4 " RC1 " RC1-1 / 2 " RC2 "
Buglaýjy görnüş Alýumin garyndysy plastinka
Sowadyjy modeli R134a R410a
Maks ulgamy.
basyşyň peselmegi
0.025
Akylly gözegçilik we gorag
Interfeýsi görkeziň LED çyg nokadynyň displeýi, LED duýduryş kody ekrany, iş ýagdaýynyň görkezijisi
Doňdurma garşy akylly gorag Yzygiderli basyşy giňeltmek klapan we kompressor awtomatiki başlangyç / durmak
Temperatura gözegçilik Kondensasiýa temperaturasynyň / çyg nokadynyň temperaturasyna awtomatiki gözegçilik
Volokary woltly gorag Temperatura datçigi
Pes woltly gorag Temperatura datçigi we induktiw akylly gorag
Energiýa tygşytlamak KG 34 42 50 63 73 85 94
Ölçegi L 480 520 640 700 770 770 800
W 380 410 520 540 590 590 610
H 665 725 850 950 990 990 1030

Önüm aýratynlygy

1. Uly rotor, pes RPM, ýokary öndürijilik.

2. El degirýän LED gözegçilik ediji, akylly dolandyryş, ýokary derejeli hereketlendiriji, önümçilik derejesi IP54.

3. Patentlenen howa dizaýny, iň gowy gysyş gatnaşygyny üpjün ediň.

4. Dokma senagaty üçin uzak wagtlap üznüksiz iş wagty, öňünden duýduryş berlen, enjamyň saklanmagy üçin ýeterlik wagt üpjün etmek üçin derrew durmaň.

5. Düwürtigi ýygy-ýygydan arassalamagyň zerurlygy ýok, sebäbi puri "kation prosesi başda düzülendir.

6. Durnuk
Adaty ýaly hemişelik basyşy giňeltmek klapany bilen enjamlaşdyrylan we standart ýaly akylly temperatura gözegçiligi bilen enjamlaşdyrylan.Laboratoriýa synagynda, kabul edilýän howanyň temperaturasy 65 ° C we daşky gurşawyň temperaturasy 42 ° C-e ýetende, ol henizem durnukly işleýär.Şol bir wagtyň özünde, temperatura we basyş goşa antifriz goragy bilen enjamlaşdyrylandyr.Energiýany tygşytlamak bilen enjamyň hyzmat möhletini uzaldýar.

7. Model çeýe we üýtgäp bilýär
Tabak ýylylyk çalşyjy modully görnüşde ýygnalyp bilner, ýagny 1 + 1 = 2 görnüşde gerekli gaýtadan işlemek kuwwatyna birleşdirilip bilner, bu bolsa tutuş maşynyň dizaýnyny çeýe we üýtgedip biler we has täsirli dolandyryp biler. çig mal sanawy.

8. heatokary ýylylyk çalşygynyň netijeliligi
Plastinka ýylylyk çalşyjynyň akym kanaly kiçi, plastinka gabyklary tolkun şekilli we kesiş üýtgemeleri çylşyrymly.Ownuk tabak has uly ýylylyk çalşygy meýdany alyp biler we suwuklygyň akym ugry we akym tizligi yzygiderli üýtgeýär, bu bolsa suwuklygyň akym tizligini ýokarlandyrýar.Aladalanma, şonuň üçin gaty az akym tizliginde turbulent akymlara ýetip biler.Gabyk we turba ýylylyk çalşyjyda iki suwuklyk degişlilikde turba tarapynda we gabyk tarapynda akýar.Adatça, akym kesişýär we logarifmiki ortaça temperatura tapawudyny düzediş koeffisiýenti az.

9. heatylylyk çalşygynyň öli burçy ýok, esasan 100% ýylylyk çalşygyny gazanýar
Özboluşly mehanizmi sebäpli, plastinka ýylylyk çalşyjy ýylylyk çalşygy gurşawyny ýylylyk çalşygynyň öl burçlary, zeýkeş deşikleri we howa syzmazlygy bilen plastinka ýüzüne doly baglanyşdyrýar.Şonuň üçin gysylan howa 100% ýylylyk çalşygyny gazanyp biler.Taýýar önümiň çyg nokadynyň durnuklylygyny üpjün ediň.

10. Gowy poslama garşylyk
Tabak ýylylyk çalşyjy, gowy poslama garşylygy bolan we gysylan howanyň ikinji derejeli hapalanmagynyň öňüni alyp bilýän alýumin garyndysyndan ýa-da poslamaýan polatdan ýasalýar.Şonuň üçin ony dürli aýratyn hadysalara, şol sanda deňiz gämilerine, poslaýjy gazlar bilen uýgunlaşdyryp bolar Himiýa senagaty, şeýle hem has berk azyk we derman senagaty.

Önümiň görkezilmegi

Howa guradyjy-08 (4)
Howa guradyjy-08 (2)
Howa guradyjy-08 (3)
Howa guradyjy-08 (5)

  • Öňki:
  • Indiki: